Ekaterina V. Dvoryanskova

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
ФИО / name: 
Ekaterina V. Dvoryanskova / Дворянскова Екатерина Васильевна
Фото / Photo: 
Об авторе / Author Affiliation: 

Legal Adviser of the Regional Economic Researches Institute.